OSAPOOLED JA LEPING

Mängude pakkuja, Kopikas Entertainment OÜ, registrikood: 14045680, aadress: Veerenni 24, Tallinn, 10135, Eesti, e-mail address: [email protected] (Operaator) on Eestis tegutsev äriühing, mis opereerib veebilehte slots.io (Veebisait). Operaatori e-posti aadress on [email protected].


Operaator on Eestis litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele ning pakub mänge tähtajatu õnnemängu korraldamise tegevusloa alusel, litsentsi number: HKT000031, kehtiv alates 01.11.2016


Klient on vähemalt 21-aastane eraisik või vastavas jurisdiktsioonis hasartmängu mängima õigustatud eaga isik, ükskõik kumb on madalam, kes on registreeritud ja Operaatori poolt mängivaks kliendiks vastu võetud. Et kasutada Operaatori poolt pakutavaid teenuseid, tuleb kliendil teha Operaatori pangakontole rahalisi sissemakseid.

Operaatori poolt pakutavad mängud on õnnemängud: kasiino, reaalajas online kasiino, peavõiduga (jackpot) mängud ning muud mängud, mis aeg-ajalt Veebisaidil kättesaadavaks tehakse.

Mängijakonto Veebisaidil on mõeldud kliendi mängudega seotud kulutuste haldamiseks, raha tagastamiseks ja võitude väljamaksmiseks Operaatori poolt. Mängijakontot tohib kasutada vaid mänguteenuse kasutamiseks. Operaator säilitab õiguse piirata makseid mängijakontole mis tahes ajal turvalisuse tagamise eesmärkidel.

Kasutades Operaatori poolt pakutavaid teenuseid käesolevate Reeglite ja Tingimuste alusel, nõustub klient samaaegselt ka Operaatori Privaatsuspoliitikaga.


MÄNGIJAKONTO

Deposiitide tegemiseks, võitude väljamaksmiseks ja kliendi registreerimiseks Veedisaidil kasutatakse Trustly kontrollsüsteemi. Klient peab tõendama oma isikut elektroonilise ID-e (ID-kaart, Smart ID, Mobile ID, krediidi-, makseasutuste või muude litsentseeritud asutuste poolt väljastatud eID, jne) abil, et mängida Veebisaidil. Mängija teeb deposiidi üksnes samale mängijale kuuluvalt isiklikult pangakontolt oma isiklikule kontole Veebisaidil (Mängijakonto). Mängijakonto avab Operaator kliendile automaatselt deposiidi saamisel vaid juhul kui klient vastab Reeglitele ja Tingimustele. Deposiidid on lubatud üksnes mängude mängimiseks Veebisaidil.


Klient garanteerib, et

 • ta on vähemalt 21-aastane või vastavas jurisdiktsioonis hasartmängu mängima õigustatud eaga isik, ükskõik kumb on madalam;
 • ta ei ole piiratud õigus- ja teovõimega;
 • ta ei tegutse teise osapoole nimel;
 • ta ei ole hasartmängusõltlane;
 • ta ei ole ennast lisanud hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja (HAMPI);
 • ta kasutab oma Mängijakontot ainuisikuliselt;
 • ta ei kasuta Mängijakontole maksete tegemiseks raha, mis on saadud kriminaalsete ja/või muude seadusevastaste tegude eest;
 • ta ei võta osa kriminaalsetest tegudest, mis on Operaatori Mängijakontoga otseselt või kaudselt seotud;
 • ta teavitab Operaatorit koheselt kui ta on või temast saab riikliku taustaga isik (PEP) ning nõustub Operaatori poolt läbi viidavate hoolsusmeetmetega.

Kliendi kohustuseks on tagada oma tegevuse vastavus kõigile seadustele, mis kehtivad selles jurisdiktsioonis, milles klient Operaatori teenust kasutab. Kui klient viibib riigis, milles kaughasartmäng on keelatud, siis ei tohi klient Operaatori teenuseid kasutada.

Operaatoril on igal ajal õigus nõuda, et klient esitaks täiendavaid dokumente, nt isikut tõendava dokumendi koopia või kodust aadressi kinnitava dokumendi.

Kui klient ei esita nõutud täiendavaid andmeid või dokumente või kui kliendi poolt esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged, eksitavad, mittetäielikud või halva kvaliteediga, on operaatoril õigus kliendi Mängijakonto blokeerida või sulgeda.

Kui te loote rohkem kui ühe konto, võidakse konto sulgeda ning kontol olevad rahalised vahendid operaatori poolt konfiskeerida

Klient annab nõusoleku oma isiklike andmete registreerimiseks, töötlemiseks ja salvestamiseks Operaatori veebipõhisesse kliendiregistrisse.

Operaator käsitleb ja töötleb kliendi andmeid ning dokumente kooskõlas kehtiva õigusega ja litsentsidega seotud nõuetele.

Operaatoril on õigus piirata makseid Mängijakontole mis tahes ajal turvalisuse tagamise eesmärkidel või seadusest tulenevatel alustel.

Operaator ei väljasta Mängijakontole tehtud üksikute kannete kohta tõendeid ega kviitungeid. Kanded sisestatakse mänguteenusesse elektrooniliselt.

Kliendi kohustus on hoida oma kasutajaandmeid ainult enda teada ning mitte avaldada neid kolmandatele osapooltele. Operaator ei vastuta kahjude eest, mis on ilmnenud seoses Mängijakonto kasutamisega kolmandate osapoolte läbi, kui kasutaja tahtlikult või mittetahtlikult, otseselt või kaudselt avaldab oma kasutajaandmeid kolmandale isikule.

Operaator ei avalda Mängijakonto andmeid võrguvestluse kaudu.

Klient võib igal ajal paluda oma Mängijakonto sulgemist. Operaator nõuab selleks kirjalikku taotlust e-posti aadressile [email protected] Kui Mängijakonto sulgemine ei ole seotud vastutustundlikust mängimisest tekkinud kahjuga, saab aktiveerida Mängijakonto igal ajal e-kirja teel. Kui Mängijakonto sulgemise põhjuseks on vastutustundlikust mängimisest tingitud kahju, on kliendil kohustus informeerida sellest Operaatorit saates sulgemiseks taotluse e-posti aadressile [email protected] Kui kliendi taotlus on Operaatori poolt heaks kiidetud, ei saa seda otsust mitte ühelgi tingimusel tühistada ega tagasi võtta. Mängijakonto mängupiirang aktiveerub, kui Operaator selle kinnitab.

SISSEMAKSED

Klient saab osaleda mängudes ainult juhul, kui ta Mängijakontol on selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

Mängijakontole sissemakse tegemiseks vajalik informatsioon ning sissemakse võimalused on Veebisaidil eraldi välja toodud. Sissemakseid saab teha ainult eurodes. Minimaalne sissemakse summa on 20 (kakskümmend) eurot.

Sissemaksetel alla 50 EUR lisandub deposiiditasu väärtuses 1.5 EUR, mis arvestatakse ülekandelt automaatselt maha. Sissemaksed mille summa ületab 50 EUR ei tule deposiiditasu.

Operaator on kohustatud tegema lisatoiminguid ning tuvastama kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse/väljamakse summa on kokku ühe kuu jooksul 2000 eurot või rohkem. Operaatoril on õigus teha lisatoiminguid ka väiksemate sissemakse/väljamakse korral.

Operaator on kohustatud kõiki tehinguid kontrollima, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Kliendi rahalised vahendid on aruandekohustuslikud ning Operaator kohustub hoidma kliendi rahalisi vahendeid oma rahalistest vahenditest eraldi.

Operaator ei tasu intressi kliendi poolt Operaatori pangakontole üle kantud rahalistelt vahenditelt. 

BOONUSED

Sissemakseboonust, tasuta panuseid, riskivabasid panuseid, tasuta spinne ning mis tahes muid boonuseid võib saada ning kasutada ainult üks kord inimese/konto, perekonna, leibkonna, aadressi, seadme, e-posti, krediitkaardi numbri, IP aadressi ning ühise võrgu (mida arvutid ühiselt jagavad, näiteks ülikool, ühing, kool, rahvaraamatukogu, töökoht jne) kohta. Pakkumised, mis on suunatud uutele klientidele (nt. võimendatud koefitsiendid või mõni eespool nimetatud boonusetüüpidest) loetakse tervitusboonuseks. Tervitusboonuseid võib saada ning kasutada ainult üks kord inimese/konto, perekonna, leibkonna, aadressi, seadme, e-posti, krediitkaardi numbri, IP aadressi ning ühise võrgu (mida arvutid ühiselt jagavad, näiteks ülikool, ühing, kool, rahvaraamatukogu, töökoht jne) kohta. Operaator jätab endale õiguse sulgeda Mängijakonto ning konfiskeerida kogu raha kui leitakse tõendeid kuritarvitamisest/pettusest.

VÄLJAMAKSED

Mängusisesed võidud on kliendi Mängijakontol nähtavad automaatselt.

Kliendi Mängijakontolt personaalsele pangakontole väljamaksete tegemiseks vajalik informatsioon ning võimalused on Veebisaidil eraldi välja toodud.

Väljamakseid võib teha ainult kliendi isiklikule pangakontole kasutades sama meetodit, kui sissemakse puhul. Väljamaksed kolmandate osapoolte pangakontodele on keelatud. Operaatoril on õigus nõuda kliendilt isikut tõendavate dokumentide täiendavat esitamist kinnitamaks, et konto kuulub kliendile.

Operaator on kohustatud kontrollima kõiki väljamakseid, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning sellest tulenevalt võib väljamaksete kohale jõudmine aega võtta.

Operaator edastab väljamakse panka 48 tunni jooksul alates kliendi väljamakse taotluse esitamisest.

Operaator ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida võitude väljamaksega seotud viivituste või väljamakse lõpetamise takistuste otsesel või kaudsel tagajärjel.

Operaator ei vastuta lisatasude eest, mis võivad kaasneda krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatud teenustasudega.

Võite ei saa ümber vahetada ega teise auhinna jaoks sularahaks vahetada.

Maksude või juriidiliste probleemidega seotud küsimuste tekkimisel soovitatakse mängival kliendil ühendust võtta nõustajaga või ametivõimudega riigis, kus klient elab.

VASTUTUS

Operaator ei vastuta rikete, serverihäirete, ajalise mahajäämuse või muude mängu mõjutavate tehniliste või poliitiliste häirete eest. Rahatagastusi võidakse teha vaid juhul, kui juhtkond peab seda vajalikuks.

Operaator ei vastuta kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad otseselt või kaudselt Veebisaidist või selle sisust, sealhulgas operatsioonide ja ülekannete piirangutest, viivitustest või katkestustest, andmete kadumisest või riknemisest, side- või liiniriketest, saidi või selle sisu kuritarvitamisest mõne isiku poolt või vigasest või puudulikust sisust.

Operaatoril on õigus kuulutada kliendi mängusündmus kehtetuks juhul, kui ilmsiks peaks tulema üks järgmistest asjaoludest:

 • mängusündmus on pakutud, taotletud või vastu võetud vea tõttu;
 • klient või kliendiga koostööd tegevad kolmandad osapooled on ühiselt otsustanud lepingu järgimisest hoiduda;
 • klient on diskvalifitseeritud osalemast mängusündmustel, mille lõpptulemust võib klient või kliendiga koostööd tegev kolmas osapool otseselt või kaudselt mõjutada; ja/või
 • mängusündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutatud seadusvastaste tegudega.

Muuhulgas on kliendil rangelt keelatud järgmised mänguteenusega seotud tegevused:

 • mängu manipuleerimine ja ebaseaduslike maksete tegemine;
 • väliste mängijat abistavate programmide kasutamine;
 • tarkvara kasutamine, mis mängib kliendi eest või juhendab klienti mängimisel;
 • mis tahes üritus programme muuta, teisendada, osadeks lammutada või muul viisil programmide ehitust kindlaks teha;
 • mis tahes muu petturlik tegevus või selle üritus, sõltumata selle lõpptulemusest,

Kliendil ei ole õigust rahalistele vahenditele, mis on saadud pettuse, mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumise, kriminaalse tegevuse, mängusüsteemi manipuleerimise või mis tahes ebasobival teel.

Klient tunnistab, et Operaator ei vastuta mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud kuid mitte ainult viivituste, mänguteenuse kasutamata jäetud võimalusest tulenevate kahjude, saamata jäänud kasumi, maine languse või muu rahalise kahju eest, mis tuleneb mänguteenusega seotud asjaoludest.

Operaator vabastab end mis tahes kahjunõuetest, mis tulenevad mänguteenusele juurdepääsust, selle funktsioonist, kvaliteedist ja võimalikest vigadest nagu nt kirjavead, programmivead ja teised mänguteenusega seotud faktorid.

Operaator ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.

VASTUTUSTUNDLIK MÄNGIMINE

Operaatori eesmärgiks on meelelahutuse pakkumine. Operaator soovib pakkuda turvalist ja meeldivat keskkonda ning eeldab, et kliendid kasutavad teenust mõistlikkuse piires.

Klient ei ole kohustatud üheski mängus osalema, igasugune mängimine toimub täielikult kliendi enda valikul, otsusel ja riskil. Veebisaiti ja mänge pakutakse ilma mingi garantiita.

Operaator järgib rangelt Eesti Vabariigis kehtestatud seaduseid. Operaatori teenuseid ei saa kasutada isikud, kes on endale kehtestanud mängukeelu läbi Eesti Maksu- ja Tolliameti. Igasuguste kahtlustuste korral on Operaatoril õigus küsida kliendilt täiendavaid dokumente ning vajadusel tema Mängijakonto sulgeda.

Kui klient tunneb, et ta mängukäitumine tekitab talle raskusi, võib väike paus abiks olla mõtete koondamisel ning kiirustatud otsuste tegemise vältimiseks. Et klienti selles aidata, on tal võimalik taotleda mängukeeldu alljärgnevateks perioodideks, võttes ühendust Operaatori järelevalveosakonnaga e-posti teel [email protected] Kui piirang ei ole seotud vastutustundliku mängimisega aitab klienditugi e-posti aadressil [email protected]

Mängukeelu võimalikud limiidid on:

24 tundi
7 päeva
30 päeva
90 päeva
180 päeva

Operaator soovitab kliendil tungivalt enne piirangute taotlemist täita enda profiilil e-posti väli, et tagada õigeaegne reageerimine.

Kui klient otsustab pärast mängukeelu limiitidega tutvumist, et soovib enda Mängijakonto eluaegset sulgemist, palutakse see taotluses eraldi välja tuua.

Kui kliendi taotlus on Operaatori poolt heaks kiidetud, ei saa seda otsust mitte ühelgi tingimusel tühistada ega tagasi võtta. Kui kliendi taotluses olev mängukeelu aeg on läbi, avatakse Mängijakonto automaatselt. Eluaegselt suletud Mängijakonto jääb suletud igaveseks. Mängijakonto mängupiirang aktiveerub, kui Operaator selle kinnitab.

Alternatiivina eelnevale piirangule võib klient piirata enda järjestikust mänguaega või võimalikku rahalist kaotust.

Klient võib kehtestada endale piirangu millises summas võib ta teatud perioodi jooksul Veebisaidil mängides kaotada. Piirang tähendab kaotussumma netoväärtust,  mistõttu kaotussumma piirang arvestatakse maha deposiidisummast sealjuures ja võeta arvesse võimalikke vahepealseid võidusummasid. Piirangud hakkavad kehtima nende kehtestamise hetkest. Piirang tähendab seda, et kui limiidi jooksul ületab kaotuste summa mängudes kliendi poolt seadistatud limiiti, logitakse ta automaatselt Veebisaidilt välja. Näiteks: Te sooritate €50 sissemakse ning seate omale päevaseks kaotuse limiidiks €30. Te alustate mängimist ning võidate €50, teie balanss on kokku €100. See tähendab, et antud hetkel teie maksimum kaotuse limiit on €80. Päevane kaotuslimiit arvutatakse alates 00:00 kuni 23:59 UTC. Võimalikud limiidid:

 • 24 tundi
 • 1 nädal
 • 30 päeva

Klient võib igal ajal paluda oma Mängijakonto sulgeda või kindlaks ajaperioodiks külmutada. Operaator külmutab Mängijakonto kliendi kirjalikul taotlusel. Kui külmutamist teostatakse rohkem kui kolm korda kalendriaasta jooksul, on Operaatoril õigus Mängijakonto kustutada.

Operaatoril on õigus kustutada passiivne Mängijakonto, mida ei ole 12 kuu jooksul kasutatud.

ÜLDISED REEGLID

Klient kohustub järgima kõigi mänguteenuse pakutavate mängude kasutamisel alati lisaks käesoleva lepingu tingimustele ka vastavaid mängureegleid. Mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumine tähendab automaatselt, et mängusündmus loetakse kehtetuks ja mängiv klient loobub õigusest sellistest kehtetutest mängudest saadud mis tahes võitudele. Operaator säilitab õiguse kuulutada mänge kehtetuks millal iganes kliendisuhte ajal, kui mängiv klient on rikkunud käesoleva lepingu tingimusi ja reegleid.

Kui klient avastab programmi- või mis tahes muu vea süsteemis, peab ta viivitamatult mänguteenusest välja logima. Klient ei tohi kunagi kasu saada mängusüsteemi programmi- või muudest vigadest. Kui klient tuvastab programmi- või mis tahes muu vea mänguteenuses või sellesse sisse logimisel, kohustub ta Operaatorit sellest viivitamatult teavitama.

Operaatoril on õigus kuulutada kliendi mängutulemus kehtetuks, juhul, kui selgub üks järgnevatest asjaoludest:

 • mängusündmus on pakutud, taotletud või vastu võetud vea tõttu;
 • klient või kliendiga koostööd tegevad kolmandad osapooled on ühiselt otsustanud lepingu järgimisest hoiduda;
 • klient on diskvalifitseeritud osalemast mängusündmustel, mille lõpptulemust võib klient või kliendiga koostööd tegev kolmas osapool otseselt või kaudselt mõjutada; ja/või
 • mängusündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutatud seadusvastaste tegudega.

Klient peab kõik mängijakontoga seotud toimingud teostama isiklikult ja kõik ülekanded kontole peavad olema tehtud ainuüksi mängiva kliendi kasuks. Kliendi mängijakonto kaudu ei tohi anda kolmandatele osapooltele juurdepääsu mänguteenusele.

VÕRGUVESTLUSE REEGLID

Operaator võib pakkuda kliendile kasutamiseks vestlusfunktsiooni, mida juhib ja kontrollib operaator. Korraldajal on õigus vestlust jälgida ja selle funktsiooni vahendusel tehtud avaldusi dokumenteerida. Klient peaks vestlust kasutama harrastuslikul ja sotsialiseerumise eesmärgil.

Operaatoril on õigus eemaldada vestluse funktsioon või kliendi Mängijakonto viivitamatult sulgeda ning kliendile raha tagasi kanda, kui klient:

 • teeb ühemõtteliselt seksuaalseid või rängalt solvavaid avaldusi, väljendab fanatismi, rassismi, vihkamist või vannub;
 • teeb Operaatori esindajate aadressil kuritahtlike, laimavaid, ahistavaid või solvavaid avaldusi;
 • kasutab vestluse funktsiooni, et teha muude elektroonilisi teenuseid pakkuvate ettevõtetega seotud või neid reklaamivaid avaldusi;
 • teeb Operaatoriga või mis tahes teise Operaatoriga seotud veebilehega seotud avaldusi, mis ei vasta tõele või mis on pahatahtlikud ning/või kahjustavad korraldajat;
 • kasutab jututuba, et kokku mängida, võtta osa seadusevastasest tegevusest või julgustada tegevust, mida Operaator hindab rängalt ebasobivaks.

Kõikidest kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

Vestlus on mõeldud suhtlemiseks operaatori ja kliendi vahel ning seda ei tohi jagada kolmandatele osapooltele, sh foorumites või sotsiaalmeedia kanalites.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

Operaatori kaubamärk, logo, toodete ja teenuste nimed ja mänguteenuse puhul kasutatud hüüdlaused on operaatori omand, mida ei või kasutada ühelgi viisil enne Operaatorilt eelneva kirjaliku nõusoleku saamist. Kliendi õigust mänguteenust kasutada ei saa tõlgendada litsentsina või õigusena kasutada ettevõtja veebilehel olevaid või mänguteenusega seostuvaid mis tahes kaubamärke või nimesid enne ettevõtja või volitatud kolmanda osapoole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MÄNGUREEGLITE VÕI LEPINGU TINGIMUSTE MUUDATUSED

Operaatoril on õigus teha ühepoolseid muudatusi mängureeglites või teenusega seotud tingimustes, klienti sellest eelnevalt teavitamata.

Juhul kui Operaator muudab käesoleva lepingu tingimusi, teavitab ta sellest klienti e-posti teel või Veebisaidil avaldatud teatisega. Kliendil on ainuisikulisena kohustus end muudatustega kursis hoida.

LEPINGU RIKKUMINE

Kui klient rikub käesolevad reegleid ja tingimusi või ilmneb kahtlus, et klient on rikkunud käesolevaid reegleid ja tingimusi, on operaatoril õigus kliendi Mängijakonto sulgeda, seda enam mitte avada või hoida kinni mängija võite ning kasutada neid kliendi poolt tekitatud kahjude katteks.

PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

Igasuguste pretensioonide ning erimeelsuste korral tuleb kliendil esitada kaebus Operaatorile kasutades võrguvestlust või e-maili [email protected].

Operaator annab endast parima, et jõuda kokkuleppele mõistliku aja jooksul.

Operaator on kohustatud uurima viivitamatult igat temale või Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud kaebust, mille on teinud klient, mis on seotud Operaatori korraldatava mängu toimumisega või Operaatori esindaja teguviisiga, mis on seotud Operaatori korraldatava mänguga.

SÄTETE KEHTIVUS

Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik või kohaldamatu, siis see säte eemaldatakse tingimustest ning kõik teised sätted jäävad jõusse, ilma et see eemaldamine neid mõjutaks.

KOHALDATAV ÕIGUS

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning vaidluste korral kohustuvad pooled alluma Harju Maakohtule