Slots.io reeglid ja tingimused

Slots.io reeglid ja tingimused

Kinnitatud 11.01.2018

1. Osapooled ja leping

Mängude pakkuja, Slots.io (edaspidi “Operaator”) on Eestis tegutsev äriühing Kopikas Entertainment OÜ, registrikood 14045680, e-maili aadress [email protected]. Operaator on Eestis litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele ning pakub teenuseid järgmiste hasartmängulubade alusel: HKT000031 (kehtiv alates 01.11.2016) ja HKL000253 (kehtiv alates 31.01.2018).

Klient on vähemalt 21-aastane eraisik, kes on registreeritud ja Operaatori poolt mängivaks kliendiks vastu võetud. Et kasutada Operatoori poolt pakutavaid teenuseid, tuleb Kliendil teha Operaatori pangakontole rahalisi sissemakseid.

Operaatori poolt pakutavad mängud on õnnemängud: kasiino, reaalajakasiino, peavõiduga (jackpot) mängud ning muud mängud, mis aeg-ajalt veebilehel kättesaadavaks tehakse.

Mängijakonto on mõeldud Kliendi mängudega seotud kulutuste haldamiseks, raha tagastamiseks ja võitude väljamaksmiseks Operaatori poolt. Mängijakontot tohib kasutada vaid mänguteenuse kasutamiseks. Operaator säilitab õiguse piirata makseid mängijakontole mis tahes ajal turvalisuse tagamise eesmärkidel.

Kasutades Operaatori poolt pakutavaid teenuseid käesolevate Reeglite ja Tingimuste alusel, nõustub Klient samaaegselt ka Operaatori Privaatsuspoliitikaga.

2. Mängijakonto registreerimine

2.1. Et Klient saaks raha eest mängida, tuleb Kliendil end esmalt Operaatori juures isiklikult registreerida, avada konto ja teha rahaline sissemakse oma mängijakontole.

2.2. Klient garanteerib, et

 • ta on vähemalt 21-aastane;
 • ta ei ole piiratud õigus- ja teovõimega;
 • ta ei tegutse teise osapoole nimel;
 • ta ei ole hasartmängusõltlane;
 • ta kasutab veebilehte ja oma mängijakontot ainuisikuliselt;
 • tema elukoht on Eestis;
 • ta ei kasuta mängijakontole maksete tegemiseks raha, mis on saadud kriminaalsete ja/või muude seadusevastaste tegude eest;
 • ta ei võta osa kriminaalsetest tegudest, mis on Operaatori mängijakontoga otseselt või kaudselt seotud.

2.3. Kliendi kohustuseks on tagada oma tegevuse vastavus kõigile seadustele, mis kehtivad selles jurisdiktsioonis, milles Klient Operaatori teenust kasutab. Kui Klient viibib riigis, milles kaughasartmäng on keelatud, siis ei tohi Klient Operaatori teenuseid kasutada.

2.4. Klient peab registreerimisel esitama kõiki kohustuslikke andmeid, sh oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbri ning kehtiva e-maili aadressi.

2.5. Klient garanteerib, et registreerimisel esitatud teave on täielik, tõene ja kehtiv. Operaatoril on õigus nõuda selle teabe täiendamist Kliendisuhte jooksul mis tahes ajal.

2.6. Operaatoril on õigus nõuda, et Klient esitaks täiendavaid dokumente, nt isikut tõendava dokumendi koopia või kodust aadressi kinnitava dokumendi.

2.7. Kui Klient ei esita nõutud andmeid või dokumente või kui Kliendi poolt esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged, eksitavad, mittetäielikud või halva kvaliteediga, on Operaatoril õigus Kliendi mängijakonto blokeerida või sulgeda.

2.8. Operaator vaatab Kliendi saadetud dokumendid üle 48 tunni jooksul.

2.9. Klient annab nõusoleku oma isiklike andmete registreerimiseks ja salvestamiseks Operaatori veebipõhisesse Kliendiregistrisse.

2.10. Operaator käsitleb Kliendi andmeid ning dokumente vastavalt juriidilistele regulatsioonidele ja litsentsiga seotud nõuetele.

3. Mängijakonto

3.1. Registreerides mängijakonto Operaatori teenuse kasutamiseks, valib Klient omale kasutajatunnuse ning parooli.

3.2. Kliendi kohustus on hoida oma kasutajatunnust ning parooli ainult enda teada ning mitte avaldada neid kolmandatele osapooltele. Operaator ei vastuta kahjude eest, mis on ilmnenud seoses mängijakonto kasutamisega kolmandate osapoolte läbi.

3.3. Operaator ei avalda mängijakonto andmeid võrguvestluse kaudu. Mängijakonto parooli saab taastada ainult läbi vastava lingi ning e-maili.

3.4. Operaatoril on õigus piirata makseid mängijakontole mis tahes ajal turvalisuse tagamise eesmärkidel.

3.5. Operaator ei väljasta mängijakonto üksikute kannete kohta mängualaseid sertifikaate ega kviitungeid. Kanded sisestatakse mänguteenusesse elektrooniliselt.

4. Sissemaksed

4.1. Klient saab osaleda mängudes ainult juhul, kui ta mängijakontol on selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

4.2. Mängijakontole sissemakse tegemiseks vajalik informatsioon ning sissemakse võimalused on veebilehel eraldi välja toodud. Sissemakseid saab teha ainult eurodes. Minimaalne sissemakse summa on 10 (kümme) eurot.

4.3. Klient võib sissemakse tegemiseks kasutada ainult enda isiklikku pangakontot.

4.4. Klient vastutab kõikide kulude eest, mida pank võib Operaatori pangakontoga seotud maksete tõttu debiteerida või krediidiülekannete eest, mida tehakse Operaatori pangakontode, teiste väliste teenusepakkujate ja Kliendi vahel.

4.5. Operaator on kohustatud tegema lisatoiminguid ning tuvastama Kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse summa on 2000 eurot või rohkem. Operaatoril on õigus teha lisatoiminguid ka väiksemate sissemaksete korral.

4.6. Operaator on kohustatud kõiki tehinguid kontrollima, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

4.7. Kliendi rahalised vahendid on aruande kohustuslikud ning Operaator kohustub hoidma Kliendi rahalisi vahendeid oma rahalistest vahenditest eraldi.

4.8. Operaator ei tasu intressi Kliendi poolt Operaatori pangakontole üle kantud rahalistelt vahenditelt.

5. Väljamaksed

5.1. Mängusisesed võidud on Kliendi mängijakontol nähtavad automaatselt.

5.2. Kliendi mängijakontolt personaalsele pangakontole väljamaksete tegemiseks vajalik informatsioon ning võimalused on veebilehel eraldi välja toodud.

5.3. Väljamakseid võib teha ainult Kliendi isiklikule pangakontole, väljamaksed kolmandate osapoolte pangakontodele on keelatud. Operaatoril on õigus nõuda Kliendilt isikut tõendavate dokumentide täiendavat esitamist kinnitamaks, et konto kuulub Kliendile.

5.4. Operaator on kohustatud kontrollima kõiki väljamakseid, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist ning sellest tulenevalt võib võtta väljamaksete kohale jõudmine aega.

5.5. Operaator edastab väljamakse panka 48 tunni jooksul alates Kliendi väljamakse taotluse esitamisest.

5.6. Operaator ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida võitude väljamaksega seotud viivituste või väljamakse lõpetamise takistuste otsesel või kaudsel tagajärjel.

5.7. Operaator ei vastuta lisatasude eest, mis võivad kaasneda krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatud teenustasudega.

5.8. Võidetud rahasummasid/auhindu ei saa teiste auhindade ega sularaha vastu vahetada.

5.9. Maksude või juriidiliste probleemidega seotud küsimuste tekkimisel soovitatakse mängival Kliendil ühendust võtta nõustajaga või ametivõimudega.

6. Vastutus

6.1. Operaator ei vastuta rikete, serverihäirete, ajalise mahajäämuse või muude mängu mõjutavate tehniliste või poliitiliste häirete eest. Rahatagastusi võidakse teha vaid juhul, kui Operaatori juhtkond peab seda vajalikuks.

6.2. Operaator ei vastuta kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad otseselt või kaudselt Veebilehest või selle sisust, sealhulgas operatsioonide ja ülekannete piirangutest, viivitustest või katkestustest, andmete kadumisest või riknemisest, side- või liiniriketest, saidi või selle sisu kuritarvitamisest mõne isiku poolt või vigasest või puudulikust sisust.

6.3. Kliendil on rangelt keelatud järgmised tegevused:

 • Mängu manipuleerimine ja ebaseaduslike maksete tegemine;
 • Väliste mängijat abistavate programmide kasutamine;
 • Tarkvara kasutamine, mis mängib Kliendi eest või juhendab Klienti mängimisel;
 • Mis tahes üritus programme muuta, teisendada, osadeks lammutada või muul viisil programme ehitust kindlaks teha;
 • Mis tahes muu petturlik tegevus või selle üritus, sõltumata selle lõpptulemusest.

6.4. Kliendil ei ole õigust rahalistele vahenditele, mis on saadud pettuse, mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumise, kriminaalse tegevuse, mängusüsteemi manipuleerimise või mis tahes ebasobival teel.

6.4. Klient tunnistab, et Operaator ei vastuta mis tahes oteseste või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud kuid mitte ainult viivitused, mänguteenuse kasutamata jäetud võimalusest tulenevad kahjud, saamata jäänud kasum, maine langus või muu rahaline kahju, mis tuleneb mänguteenusega seotud asjaoludest.

6.6. Operaator vabastab end mis tahes kahjunõuetest, mis tulenevad mänguteenusele juurdepääsust, selle funktsioonist, kvalideedist ja võimalikest vigadest.

6.7. Operaator ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.

7. Vastutustundlik mängimine

7.1. Operaatori eesmärgiks on meelelahutuse pakkumine. Operaator soovib pakkuda turvalist ja meeldivat keskkonda ning eeldab, et Klient kasutab teenust mõistlikuse piires.

7.2. Klient ei ole kohustatud üheski mängus osalema, igasugune mängimine toimub täielikult Kliendi enda valikul, otsusel ja riskil.

7.3. Operaator järgib rangelt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusi ning seetõttu ei ole alla 21-aastastel isikutel veebilehe kasutamine võimalik. Operaatori teenuseid ei saa kasutada isikud, kes on endale kehtestanud mängukeelu läbi Eesti Maksu- ja Tolliameti. Igasuguste kahtlustuste korral on Operaatoril õigus küsida Kliendilt täiendavaid dokumente ning vajadusel tema mängijakonto sulgeda.  

7.4. Klient võib määrata endale mängukeelu mis tahes ajal. Mängukeelu võimalikud limiidid on:

 • 24 tundi
 • 1 nädal
 • 30 päeva
 • 90 päeva
 • 180 päeva

7.5. Klient võib kehtestada endale piirangu millises summas võib ta teatud perioodi jooksul Veebilehel mängides kaotada. Piirang tähendab seda, et kui limiidi jooksul ületab kaotuste summa mängudes Kliendi poolt seadistatud limiiti, logitakse ta automaatselt veebilehelt välja. Võimalikud limiidid on:

 • 24 tundi
 • 1 nädal
 • 30 päeva

7.6. Klient võib igal ajal oma mängijakonto sulgeda või kindlaks ajaperioodiks külmutada. Operaator külmutab mängijakonto Kliendi kirjalikul taotlusel. Kui külmutamist teostatakse rohkem kui kolm korda kalendriaasta jooksul, on Operaatoril õigus Kliendi konto sulgeda.

7.7. Operaatoril on õigus sulgeda passiivne mängijakonto, mida ei ole 12 kuu jooksul kasutatud.

8. Üldised reeglid

8.1. Klient kohustub järgima kõigi mänguteenuse pakutavate mängude kasutamisel alati lisaks käesoleva lepingu tingimustele ka vastavaid mängureegleid. Mängureeglid koos mängu kirjelduse ja võidu saamise tõenäosusega on välja toodud eraldi leheküljel Mängureeglid. Mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumine tähendab automaatselt, et mängusündmus loetakse kehtetuks ja mängiv Klient loobub õigusest sellistest kehtetutest mängudest saadud mis tahes võitudele. Operaator säilitab õiguse kuulutada mänge kehtetuks millal iganes kliendisuhte ajal, kui mängiv Klient on rikkunud käesoleva lepingu tingimusi või reegleid.

8.2. Kui Klient avastab programmi- või mis tahes muu vea süsteemis, peab ta viivitamatult mänguteenusest välja logima. Klient ei tohi kunagi kasu saada mängusüsteemi programmi- või muudest vigadest. Kui Klient tuvastab programmi- või mis tahes muu vea mänguteenuse kasutamisel või sellesse sisse logimisel, kohustub ta Operaatorit sellest viivitamatult teavitama.

8.3. Operaatoril on õigus kuulutada Kliendi mängutulemus kehtetuks juhul, kui selgub üks järgnevatest asjaoludest:

 • Mängusündmus on pakutud, taotletud või vastu võetud vea tõttu;
 • Klient või Kliendiga koostööd tegevad kolmandad osapooled on ühiselt otsustanud lepingu järgimisest hoiduda;
 • Klient on diskvalifitseeritud osalemast mängusündmustel, mille lõpptulemust võib Klient või Kliendiga koostööd tegev kolmas osapool otseselt või kaudselt mõjutada; ja/või
 • Mängusündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutatud seadusvastaste tegudega.

8.4. Klient peab kõik mängijakontoga seotud toimingud teostama isiklikult ja kõik ülekanded kontole peavad olema tehtud ainuüksi mängiva Kliendi kasuks. Kliendi mängijakonto kaudu ei tohi anda kolmandatele osapooltele juurdepääsu mänguteenusele.

8.5. Kliendil ei tohi olla slots.io veebilehel rohkem kui üks mängijakonto. Kui Operaator avastab, et Kliendil on rohkem kui üks mängijakonto, on Operaatoril õigus kõik Kliendi kontod viivitamatult sulgeda.

9. Võrguvestluse reeglid

9.1. Operaator võib pakkuda Kliendile kasutamiseks vestlusfunktsiooni, mida juhib ja kontrollib Operaator.  Korraldajal on õigus vestlust jälgida ja selle funktsiooni vahendusel tehtud avaldusi dokumenteerida. Klient peaks vestlust kasutama harrastuslikul ja sotsialiseerumise eesmärgil.

9.2. Operaatoril on õigus eemaldada vestluse funktsioon või Kliendi mängijakonto viivitamatult sulgeda ning Kliendile raha tagasi kanda, kui Klient:

 • teeb ühemõtteliselt seksualseid või rängalt solvavaid avaldusi, väljendab fanatismi, rassismi, vihkamist või vannub;
 • teeb Operaatori esindajate aadressil kuritahtlikke, laimavaid, ahistavaid või solvavaid avaldusi;
 • teeb muude elektroonilisi teenuseid pakkuvate ettevõtetega seotuid või neid reklaamivaid avaldusi;
 • teeb Operaatoriga seotud avaldusi, mis ei vasta tõele või mis on pahatahlikud ning kahjustavad korraldajat;
 • üritab jututubade või vestluste kaudu kokku mängida.

9.3. Kõikidest kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

9.4. Vestlus on mõeldud suhtlemiseks Operaatori ja Kliendi vahel ning seda ei tohi jagada kolmandatele osapooltele, sh foorumites või sotsiaalmeedia kanalites.

10. Intellektuaalse omandi õigus

Operaatori kaubamärk, logotüüp, toodete ja teenuste nimed ja mänguteenuse puhul kasutatud hüüdlaused on Operaatori omand, mida ei või kasutada ühelgi viisil enne Operaatorilt eelneva kirjaliku nõusoleku saamist. Kliendi õigust mänguteenust kasutada ei saa tõlgendada litsentsi või õigusena kasutada Operaatori veebilehel olevaid või mänguteenusega seostuvaid mis tahes kaubamärke või nimesid enne ettevõtja või volitatud kolmanda osapoole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11. Mängureeglite või lepingu tingimuste muudatused

Operaatoril on õigus teha ühepoolseid muudatusi mängureeglites või teenusega seotud tingimustes, Klienti sellest eelnevalt teavitamata. Juhul kui Operaator muudab käesoleva lepingu tingimusi, teavitab ta sellest Klienti e-maili teel või veebilehel avaldatud teatisega. Operaator ei vastuta selle eest, kui Klient Operaatori poolt välja saadetud teateid ei loe või nendele tähelepanu ei pööra.  

12. Lepingu rikkumine

Kui Klient rikub käesolevad reegleid ja tingimusi või ilmneb kahtlus, et Klient on rikkunud käesolevaid reegleid ja tingimusi, on Operaatoril õigus Kliendi mängijakonto alaliselt sulgeda või hoida kinni mängija võite.

13. Pretensioonide lahendamine

13.1. Igasuguste pretensioonide ning erimeelsuste korral tuleb Kliendil esitada kaebus Operaatorile kasutades võrguvestlust või e-maili [email protected]

13.2. Operaator vastab pretensioonidele hiljemalt 14 päeva jooksul. Operaator annab endast parima, et jõuda kokkuleppele mõistliku aja jooksul.

13.3. Operaator on kohustatud uurima viivitamatult iga temale või Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud kaebust, mille on teinud klient, mis on seotud Operaatori korraldatava mängu toimumisega või Operaatori esindaja teguviisiga, mis on seotud Operaatori korraldatava mänguga.

14. Sätete kehtivus

Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik või kohaldamatu, siis see säte eemaldatakse tingimustest ning kõik teised sätted jäävad jõusse, ilma et see eemaldamine neid mõjutaks.

15. Kohaldatav õigus

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning vaidluste korral kohustuvad pooled alluma Harju Maakohtule.