Oriental

Theme games: 59

Egyptian

Theme games: 29

Dragon

Theme games: 30

Fantasy

Theme games: 108

Fairy

Theme games: 17

Summer

Theme games: 10

Adventure

Theme games: 83

Animals

Theme games: 82

Sea

Theme games: 12

Winter

Theme games: 29

Fruit

Theme games: 74

Vikings

Theme games: 13

Music

Theme games: 21

Gold

Theme games: 46

Anime

Theme games: 6

Wild-west

Theme games: 10

Money

Theme games: 20

777

Theme games: 45

Halloween

Theme games: 37

Action

Theme games: 35

African

Theme games: 7

Ancient

Theme games: 74

Party

Theme games: 35

Candy

Theme games: 8

Christmas

Theme games: 20

History

Theme games: 62

Jewelen

Theme games: 54

Nature

Theme games: 86

Racing

Theme games: 4

Retro

Theme games: 76

Travel

Theme games: 12

Pirates

Theme games: 10

Miscellaneous

Theme games: 150

Multi-ways

Theme games: 30